KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych

Administrator powołał inspektora ochrony danych (iod). Kontakt z iod jest możliwy telefonicznie pod nr: 91 466 14 77, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@spsk2-szczecin.pl. Do iod należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SPSK-2, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna
1 Umożliwienie uczestnictwa w webinarium art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2 Nawiązanie kontaktu telefonicznego z osobą, której dane dotyczą w celu udzielenia informacji o zdobyciu nagrody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Czy moje dane będą komuś udostępniane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zrealizowania przedstawionego celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: iod@spsk2-szczecin.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dokonania rejestracji i przesłania formularza zgłoszeniowego.

Czy moje dane będą przetwarzane jeszcze w jakiś sposób?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle ograniczonym minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania ww. celów, administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

– Klauzula – PDF